• 2013ROK
  • 2 715 300Ekonomická aktivita obyvateľstva=
  • 2 329 300Zamestnaní+
  • 386 000Nezamestnaní

Priemerná zamestnanosť podľa veľkosti podnikov

Živnostníci (odhad)
29,77%
647 750
0 - 19 zamestnancov
14,51%
315 697
20 - 49 zamestnancov
9,18%
199 742
50 - 249 zamestnancov
16,86%
366 940
250 - 499 zamestnancov
6,24%
135 802
500 - 999 zamestnancov
6,60%
143 641
1000 a viac zamestnancov
16,84%
366 483
53,5%zamestnanosti vytvárajú
malé podniky do
50 zamestnancov
a živnostníci

Počet spoločností v jednotlivých odvetviach

Priemerný plat Zmena Pracujúci Zmena
A: Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov 640 € +0,47% 77 100 +2,20%
B: Ťažba a dobývanie 933 € +0,11% 11 500 -10,43%
C: Priemyselná výroba 866 € +3,93% 539 500 -5,71%
D: Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu 1 466 € -0,34% 23 500 -3,40%
E: Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov 875 € +5,94% 27 100 +3,69%
F: Stavebníctvo 607 € 0% 232 900 -3,35%
G: Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov 768 € +1,04% 299 200 +3,11%
H: Doprava a skladovanie 803 € -1,12% 148 500 -5,72%
I: Ubytovacie a stravovacie služby 513 € +0,39% 112 600 +13,68%
J: Informácie a komunikácia 1 634 € -0,18% 51 700 -18,18%
K: Finančné a poisťovacie činnosti 1 531 € -8,30% 52 400 +0,95%
L: Činnosti v oblasti nehnuteľností 865 € -4,86% 18 400 +13,04%
M: Odborné, vedecké a technické činnosti 1 021 € +8,62% 70 700 -1,98%
N: Administratívne a podporné služby 824 € +1,09% 64 200 +4,21%
O: Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie 1 010 € +1,19% 200 400 +7,78%
P: Vzdelávanie 722 € +5,54% 163 600 +3,79%
Q: Zdravotníctvo a sociálna pomoc 800 € +3,75% 164 100 +1,71%
R: Umenie, zábava a rekreácia 627 € -0,96% 30 600 +7,84%
S: Ostatné činnosti 580 € -0,69% 35 600 +1,69%